GENERALFORS. 2008


Agenda ved laugets generalforsamling 1. marts 2008.

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Gert Lauritzen).

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Poul Henrik Harritz orienterer om projekt Strynø Havn.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Udarbejdelse af handlingsplan for det efterfølgende år på grundlag af forslag fra laugsmedlemmerne. Der træffes beslutning om hvilke aktiviteter den kommende bestyrelse skal arbejde videre med. Der udarbejdes rammebudget for de vedtagne aktiviteter.

6. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen forslår uændret).

7. Indkomne forslag. (Der er kun kommet forslag fra bestyrelsen).

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne, er fremhævet med gul, i de fremlagte vedtægter.

Derudover foreslår bestyrelsen ændring af §6 vedr. suppleanter. Bestyrelsen ønsker, at ændre paragraffen således, at der på Strynø vælges 1 suppleant og i Rudkøbing vælges 2 suppleanter.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er Gunnar Holm, Ulrik Bastholm og Jan Stenhuus. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Birthe Nielsen, der har været inde som suppleant for Strynø, er fraflyttet Strynø og kan derfor ikke repræsentere Strynø mere.

Til Strynø skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Herudover skal der iflg. vedtægterne, vælges 1(3) suppleanter i alt.

9. Valg af to revisorer

På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.

Bestyrelsen opfordrer til genvalg.

10. Eventuelt.

Bro G og havnepladsleje.

Input fra medlemmer, til aktiviteter.

 

Beretning ved Rudkøbing – Strynø Bådlaugs generalforsamling 01.03.2008.

Et år er gået og bådlauget afholder nu sin 5. generalforsamling.

Medlemstallet lå ved årsskiftet på 110 personer, hvilket bestyrelsen finder utrolig flot, på den korte tid lauget har bestået.

Bestyrelsen har været ramt af frafald dels ved, at Jørgen Sommer fraflyttede området og dels ved den tragiske hændelse omkring Finn og Ruth Teisen. Dette har i en vis grad nedsat aktivitetsniveauet i en periode.

Bestyrelsen vil gerne takke Poul Henrik Harritz og andre gode Strynboer, for at de har fortsat arbejdet omkring Strynø havn.

I den forløbne periode har vi kun haft et møde med kommunen. Årsagen til, at vi ikke har haft flere møder er, at vi føler at vi ikke kommer nogen vegne med dem. Kommunen opfordrede i efteråret til, at vi fik afholdt et fællesmøde, alle foreninger der har interesse i havneforhold og kommunen. Bestyrelsen påtog sig opgaven med, at koordinere et sådant møde. Vi tog kontakt med alle relevante foreninger omkring havnen, men fik desværre kun svar fra Rudkøbing Roklub. Det har undret bestyrelsen, at der ikke har været mere interesse for egne forhold, set i lyset af, at kommunen har varslet, store planer for havneområdet og at det derfor er vigtigt, at blive inddraget i sagen fra start af.

Kommunen vil på deres eget initiativ, indkalde til fællesmøde her i foråret.

Der er afholdt 4 officielle bestyrelsesmøder, i den forløbne periode. Derudover har vi stukket hovederne sammen, et utal af gange når der var små ting der skulle diskuteres.

Referater af bestyrelsesmøderne kan rekvireres.

Vi holdt igen i den forløbne sæson, vort klubhus åbent for gæstesejlere. Vi hjælper en del sejlere i løbet af sådan en sæson og vi har fået flere tilkendegivelser om, at det er en sjældent set hjælp vi yder til sejlerne. Det luner utroligt og animerer til, at fortsætte på denne måde. Nævnes bør, at en af vore festivalgæster, ved laugets mellemkomst, kunne sige goddag igen til sin tegnebog med 10000 kr. i, efter at den havde været en tur på bunden af trafikhavnen. Gæsten ville give laugets repræsentant 1000 kr., men det blev afslået, med den begrundelse, at når gæsten kom hjem til sin sejlklub i Roskilde, så ville vi hellere have, at han reklamerede med god service fra Rudkøbing – Strynø Bådlaug.

Også det flydende bådmarked, deltog vi i, i den forløbne periode. Denne gang slog vi pjalterne sammen med Rudkøbing Sejlklub. Vi stod for øl og pølsevogn. Beløbet vi tjente står desværre ikke mål med indsatsen 2500 kr. er for lidt, men det er langt hen ad vejen vor egen skyld, da vi nok var for billige med øllet. Det har vi så lært af til næste gang.

Som nævnt lavede vi et arrangement sammen med sejlklubben. Det glæder os meget, at sejlklubben har fået en bestyrelse der kan se, at det er bedre og sjovere at arbejde sammen, end at være splittet. Nævnes kan, at lauget har leveret hjælpelærer til navigation i sejlklubben. Vi glæder os også fremover til at lave ting sammen med sejlklubben.

Bestyrelsen har også fået færdiggjort arbejdet med laugets stander. Det krævede en del fodarbejde, at få denne på plads, men nu er den altså lige på trapperne og vil være klar til sejlersæsonen. Vi håber, at medlemmerne vil købe et eksemplar, så vi kan få drevet lidt af pengene hjem igen.

I den forløbne periode er lauget blevet sponsoreret med 15 redningskranse, fra Trygfonden. Disse er nu opstillet på havnen. Herudover har vi overtaget fadderskabet af de 5 som sejlklubben har skaffet.

Vi havde også ansøgt om en hjertestarter, til opbevaring i klubhuset, men dette, fik vi desværre afslag på. Også ansøgning om et beløb til etablering af redningsstiger på broerne, blev ikke imødekommet, men nu ser det ud til, at Langeland kommune så småt er begyndt, at være sig sit ansvar bevidst og er startet på etablering af redningsstiger. Det kan vi jo kun hilse velkomment.

Sidst i januar afholdt vi en udflugt til TUCO bådværft i Fåborg, hvor der var åbent hus også Fåborg Båd og Motor nåede vi at kigge ind hos.

Efterfølgende kørte vi til restaurant Kædeby Cafeen, hvor 24 af medlemmerne, indtog cafeens berømte wienersnitsel, til en meget favorabel pris, idet at ølkassen gav et godt tilskud til maden.

Arrangementet har, indtil videre kun fået positive reaktioner.

Sidst og ikke mindst, så har lauget lagt navn til projektet omkring Strynø havn, men det skal pointeres, at det er Strynøfolkene der skal have rosen for det arbejde der er lagt i denne sag. Mange tak til jer Strynøboer. Poul Henrik vil orientere nærmere om projektet efter denne beretning.

Bestyrelsen konstaterer, med beklagelse, at den igen ikke har fået gjort, de ting de er pålagt ifølge vedtægterne. Dette skyldes i stor grad de forhold vi tidligere har nævnt, men påpeger samtidig, at der nu er rum for, at friske kræfter kan melde sig på banen, da vi i år har stort behov for nye bestyrelsesmedlemmer.

Hermed gives ordet til dirigenten.

Mødereferat

Formål med møde: Ordinær generalforsamling. Side 1.
Sted: Borgerhuset I Rudkøbing.
Tidspunkt: 1. marts 2008, kl. 0900.
Dirigent: Kaj Ove Graae. Underskrift:
Referent: Gunnar Holm. Underskrift:

Fortttelsesskema

Punkt Emme Aktion Tidsfrist
1

Valg af dirigent.

Kaj Ove Graae blev valgt. Generalforsamling lovligt indkaldt.

2

Bestyrelsens beretning, v. Jean Hansen.

Jean Hansen redegjorde for den sparsomme aktivitet som der har været i det forløbne år. Samtidig gjorde han opmærksom på, at der i år er rum for friske kræfter i bestyrelsen, så det er bare at stille til valg.

Beretning blev godkendt.

3

Redegørelse for projekt Strynø Havn v. Poul Henrik Harritz.

Poul Henrik fremlagde en fin redegørelse for projektet med Strynø Havn.

Akut opgave, derfor gik Poul ind i det. Arbejdede sammen med Teisen.

Fortalte lidt om Teisen og omstændighederne omkring hans forsvinden.

Meget påvirket over på Strynø.

Tilbud på ny havn på Strynø overskredet med 300 % pga. prisstigninger dårligt arbejde fra COWI. Er gået i gang med at skaffe penge fra andre fonde. Entreprenører har nok snakket sammen da alle tilbud var meget ens. Vil have havn i gammel stil. Møde med entreprenør. Fornemmelse for at der kommer flere penge fra A.P. 2,4 mill. (Hemmeligt på nuværende tidspunkt). Kommunen har røde ører ang. sidste bevilling af EU midler. Havde ikke dokumenteret godt nok. Har fået kommunen til, at bevillige 1,8 mill. 10 mill. at gøre godt med nu. Går i gang senere i denne måned. Ny toiletbygning bliver lavet nu, med bad og toiletter. Der vil blive snak om frivilligt arbejde vedr. andre små arbejder. Grillhusene sættes også op nu. Fastliggere kommer til Rudkøbing, da havnen næsten brydes ned. Indkaldt til møde 13. marts. Om havneprojektet.

Det er lauget der har skaffet forudsætningerne for at Strynø Havn nu renoveres.

4

Regnskab.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

Arne roses for sirlighed i regnskabet.

5

Udarbejdelse af handlingsplan.

Ingen forslag.

6

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Godkendt.

7

Indkomne forslag.

Der er kun indkommet forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog ændring af § 1 første led. Ændringen ændrer ikke på meningen af paragrafafsnittet, men giver blot en mere mundret tekst. Endvidre foreslog bestyrelsen at led 4 i § 1, fjernes helt, idet vi ikke ønsker at forpligte os til frivilligt arbejde.

Der foreslås ændring af § 6 således, at man på Strynø vælger 1 suppleant til bestyrelsen og i Rudkøbing 2 suppleanter..

I § 12 ønskes eksclution ved kontingent restance ændret fra 2 mdr. til 1 mdr.

Samtlige forslag vedtaget.

8

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Ifølge vedtægterne skal 4 bestyrelsesmedlemmer afgå hvert år. I år er Ulrik Bastholm, Gunnar Holm og Jan Stenhuus på valg hvoraf de to førstnævnte modtager genvalg. Det sidste medlem der var på valg skulle være Finn Teisen, som vi jo bekendt har mistet på så tragisk vis. Birthe Nielsen sad som Strynø repræsentant, men da hun er fraflyttet øen, kan hun ikke mere repræsentere Strynø.

Status er nu, efter vi har ændret vedtægterne i dag, at for Strynø skal vi finde 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I Rudkøbing skal vi vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Jack Holm og Claus Larsen stiller op.

Skriftlig afstemning.

Claus valgt som best. medl. Med 11 stemmer

Jack fik 2 stemmer og er dermed 1. suppleant.

Birgit Johansen meldte sig frivilligt som 2. suppleant.

Der var èn blank stemme.

9

Valg af revisorer.

På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.

Enstemmigt genvalgt.

10

Eventuelt.

Drøftelse af pladslejeforhøjelse ifbm. med renovering af Bro-G og de varslede lejeforhøjelser i 2009. Sidste år, at betale er 2008.

Bestyrelsen anmodes om, at bede kommunen om, at forklare regnskab for havnen ved fællesmøde.

Bestyrelsen nævnte overfor medlemmerne, at vi savner forslag til aktiviteter.

Bestyrelsen vil arbejde med en laugstur en weekend i sommer. Vi havde forestillet os et opsæt som at sejle til feks. Birkholm eller Skarø. Turen skal primært rette sig mod børnene, hvor vi feks. får lavet nogen sandslotte, fløjet med drage, bagt pandekager osv. og samtidig kan vi gamle hygge os med lidt god mad og et glas rødvin. Vi kan fylde bådene med folk og dem der ikke er køjepladser til, kan vi tage telt med til. Drejø er foreslået fra Gert.

Standerhejsning. Henstilling om at afholde noget når vi får standeren.

Bestyrelsens beretning, v. Jean Hansen. Jean Hansen redegjorde for den sparsomme aktivitet som der har været i det forløbne år. Samtidig gjorde han opmærksom på, at der i år er rum for friske kræfter i bestyrelsen, så det er bare at stille til valg. Beretning blev godkendt.

Til Top