GENERALFORS. 2010


Beretning ved Rudkøbing – Strynø Bådlaugs generalforsamling 06.03.2010

Den 12. september, fik vi den sørgelige meddelelse, at vort medlem Jens Peter Monrad var afgået ved døden, i en alder ag 60 år.. Jens blev bisat fra Rudkøbing Kirke og hans aske blev senere spredt i farvandet mellem Tåsinge og Langeland. Lad os ære hans minde ved, at afholde 1. minuts stilhed.

Et år er gået og bådlauget afholder nu sin 7. generalforsamling.
Medlemstallet lå ved årsskiftet på 131 personer. En del medlemmer fra Strynø, ønskede som bekendt ikke, at være medlemmer mere og meldte sig derfor ud.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, foruden møder ifbm. Bådmarked, laugstur mm. Bestyrelsen har også næsten utallige gange, måttet stikke hovederne sammen, for at snakke om tiltag ifbm. vor verserende sag på Strynø.
uden der er refereret skriftligt af disse møder. Referater af bestyrelsesmøder kan rekvireres.

Vi har i det forløbne år haft et enkelt møde med kommunen angående mere klubhusplads. Kommunen mener vi skal være tålmodige lidt endnu og se hvad der kommer til, at ske på havnen. Evt. kan vi overtage det gamle havnekontor, hvis kommunen bygger nyt. Vi må så bare håbe, at det ikke er en sludder for en sladder, endnu engang.

Laugsturen skulle i år have gået til Marstal; men pga. vejret måtte denne aflyses. I stedet fik vi i en fart, arrangeret en hel pattegris som vi stegte nede ved klubhuset. Dette arrangement blev en stor succes, med 30 deltagende. Dette på trods af et kraftigt blæsevej fra vest; men med et par presenninger hængt op gik det over al forventning.

I juni åbnede vi Strynø Havn officielt. Det var et storslået arrangement, hvor os fra Rudkøbing deltog med ølvogn. Danmarks Tursejlerforening var repræsenteret med formanden, der samtidig overrakte havnen Tursejlernes plakette. Derudover blev der overrakt et navnebræt med teksten “Rudkøbing – Strynø Bådlaug”. Endvidere blev vor stander hejst, på vor nye flagstang på havnen. Der blev festet til langt ud på den lyse morgen. Strynøboerne skal have en stor tak, for deres engagement i åbningen af havnen.

Traditionen tro, deltog vi igen i år i “Flydende bådmarked”. Vi skylder alle vore hjælpere en stor tak for et vellykket arrangement. Vi skylder stadig vore hjælpere et traktement som tak for indsatsen. Dette vil snarest blive iværksat.

I weekenden omkring d. 20. okt. Afholdt vi laugsmøde på Smakkecentret på Strynø. Her var det kun bestyrelsen plus tre medlemmer der mødte op. Ingen fra Strynø deltog. På laugsmødet blev der nedsat to små udvalg der hver især vil lave et par arrangementer i 2010. Bla. en tur til Nyborg Voldspil. Det ser vi frem til.

I den forløbne sæson, har vort klubhus endnu engang, været velbesøgt af gæstesejlere. Vi er meget glade for disse besøg og muligheden for, at servicere og hjælpe disse.

I november havde Henrik og Gunnar arrangeret en fisketur, hvortil vi havde modtaget en del sponsorgaver fra forskellige erhvervsdrivende. Det blev også en rigtig god tur, på trods af, at det blæste lidt og var temmelig koldt. Efterpå fik vi en god gang røde pølser, at varme os på, nede i klubhuset. Der vil blive fisketur igen til foråret.

Vi er desværre i det forløbne år, rendt ind i en kedelig sag omkring eksklusion af et af vore bestyrelsesmedlemmer fra Strynø. Bestyrelsen sendte tidligere en redegørelse ud til alle medlemmer for, at orientere om sagen. Sagen eskalerede desværre yderligere, sent på efteråret, hvorefter bestyrelsen desværre så sig nødsaget til, at politianmelde forholdet. Sagen ligger nu hos kriminalpolitiet i Odense, der vil foretage en vurdering om der er tale om forhold der vil give grundlag for en sigtelse. Det var bestyrelsens intention, at belyse sagen fuldt ud, på denne generalforsamling og, at give generalforsamlingen lejlighed til, at stille yderligere spørgsmål og samtidig vurdere om bestyrelsen har håndteret sagen på korrekt måde. Al uroen medførte desværre også, at de to tilbageværende bestyrelsesmedlemmer for Strynø, meldte sig helt ud af lauget. Da sagen nu ligger hos politiet, har vi fundet det rigtigst, ikke at kommentere yderligere, så længe sagen efterforskes. Dette for ikke, at spege sagen yderligere. Vi har i stedet besluttet, at vi når sagen er færdigefterforsket, vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor samtlige akter vil blive lagt på bordet. På den ekstraordinære generalforsamling vil medlemmerne så kunne enten, at bakke bestyrelsen op eller bede den om, at pakke klunset og daffe af.

Bestyrelsen skal være de første til, at beklage den drejning sagen har taget. Det er yderst trist; men på den anden side set, så mener vi absolut, at vi gentagne gange har forsøgt, at løse problemet på lavest mulige plan; men hver gang har nogen pisket op i sagen. Vi kunne godt have undværet alt dette ståhej og i stedet koncentreret os om, konstruktivt foreningsarbejde; men sådan skulle det åbenbart ikke være.

Kære medlemmer. Det var så den årlige beretning fra bestyrelsen og tilbage er der kun, at i skal enten godkende eller forkaste denne.

Mvh.
Bestyrelsen.


Referat generalforsamling den 06. 03. 2010


1 Valg af dirigent.
Gert Lauritsen blev valgt. Generalforsamling lovligt indkaldt.


2 Bestyrelsens beretning, v. Jean Hansen.
Jean Hansen redegjorde de aktiviter som der har været i det forløbne år. Samtidig gjorde han opmærksom på, at der i år er rum for friske kræfter i bestyrelsen, så det er bare at stille til valg. Der blev gjort opmærksom på at sagen ang: misbrug af Rudkøbing -Strynø Bådelaugs navn,at vi herefter vælger at lukke sagen og den vil ikke mere blive optaget .Sagen er hermed lukket.Dette tager vi som en fjer i hatten da vi har holdt alle medlemmer i Rudkøbing samt en pæn del på Strynø.
Beretning blev godkendt.


3 Regnskab.
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

4 Udarbejdelse af handlingsplan.
Der blev indgivet 2 forslag : en tur til Nyborg voldspil og en sommertur der vil blive fremlagt senere. Udgangspunkt er Svendborg mm.


5 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Godkendt.


6 Indkomne forslag.
Der er kun indkommet forslag fra bestyrelsen.
Ændringsforslag ang: vedtægter blev alle godkendt .Dog ikke § 13 der her efter vil lyde (Uændret)


7 Indkomne forslag.
Der er kun indkommet forslag fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen var 100% enig (Håndsoprækning ) om at vedholde rygeforbud. Herefter fjernes askebæger og opsættes skilt. Indkøb af Værktøj. Der blev diskuteret om dette var et relevant spørgsmål til Generalforsamlingen, da det altid har været en bestyrelses opgave.


8 Valg af bestyrelse og suppleanter.
Ifølge vedtægterne skal 4 bestyrelsesmedlemmer afgå hvert år. I år var det Gunnar Holm (modtager ikke genvalg) Claus Larsen og Ulrik Bastholm. Begge modtager genvalg.Vi modtog tilsagn om at Lorens Hansen og Lene Bruun stiller sig til rådighed i bestyrelsen fra Strynø (vi takker hermed) De var forhindret i at deltag.Derefter blev Kenneth Nielsen valgt . Suppleant Jack Holm ønskede ikke genvalg og i stedet blev Erik Hansen valgt til suppleant. Tak til alle, håber at vi får et godt og indbringende år.


9 Valg af revisorer.
På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.
Enstemmigt genvalgt.

10 Eventuelt.
Der blev oplyst at Keld Tønder havde sendt et brev til medlemmer. Dog ikke til bestyrelse (Bruger trods sagen stadig oplysninger der ikke tilkommer ham) (Medlemsliste med mere).Dette blev ikke belyst da sagen er lukket.

Til Top