VEDTÆGTER


Vimpel - Kopi1

V E D T Æ G T E R  F O R

RUDKØBING – STRYNØ BÅDLAUG.

§ 1

FORMÅLSPARAGRAF

– At repræsentere ejere af fritidsbåde og joller hjemmehørende på Strynø, Rudkøbing trafik-, fiskeri- og gammel og ny lystbådehavn.
– At arbejde for bedre forhold ved havne- og kajanlæg herunder sanitære forhold.
– At øve indflydelse på udviklingen af anlæggene bl.a. ved at foreslå vedligeholdelse og forbedringer i Rudkøbing og Strynø havne.
– At søge tilskudsmidler til gennemførelse af de aktiviteter der søges udført i bådlaugets regi, og som er godkendt af bestyrelsen.
– At fremme det sociale samvær i havnene og fremme almennyttige formål og tiltag.
– At arbejde for, at gæstesejlere i vore havne føler sig velkomne.

§ 2

MÅLGRUPPEPARAGRAF

Enhver der vil virke for ovennævnte formål kan optages i bådlauget.
Endvidere kan optages andre foreninger med beslægtede formål.

§ 3

MØDEPARAGRAF

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året, fortrinsvis sidste lørdag i februar, eller 1. lørdag i marts, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Samt fremlæggelse af budget  for kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før afholdelse af ordinær    generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller skal indkaldes, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne , der ønskes behandlet.

Alle generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i klubhuset, samt ved rundsendelse af dagsorden og evt. bilag til medlemmerne. Skulle enkelte medlemmer ikke have modtaget materialet, hæfter bådlauget ikke herfor.

§ 4

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert andet år i ulige år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen, og hvert andet år i lige år afgår 3 medlemmer. 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen,
1 afgår i ulige år og 1 afgår i lige år.

§ 5

LEDELSE

Lauget´s bestyrelse ledes af den udpegede oldermand
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for laugets drift. Oldermand og kasserer er bemyndiget til adgang til laugets sparekassekonto, herunder at foretage transaktioner. Kassereren er ansvarlig for medlemsliste, indmeldelser og kontingentindbetaling. Lauget forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være oldermanden eller næstformanden.

§ 6

PARAGRAF FOR SUPPLEANTER

Der vælges 2 suppleanter hvert år. I tilfælde af kampvalg, ved valg til bestyrelsesposter vælges suppleanterne blandt de tabende parter. Bestyrelsen kan herudover supplere sig med konsulenter i det omfang, den finder det nødvendigt at få supplerende bistand til løsning, af de af lauget pålagte opgaver.

§ 7

AFSTEMNING

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages når blot eet medlem forlanger det. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan som fuldmægtig repræsentere mere end eet medlem.

§ 8

PROTOKOL

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9

REGNSKABSÅR

Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen. Lauget har to former for kontingent, individuelt samt familiekontingent. Familiekontingent dækker samlevere samt disses evt. børn, indtil det fyldte 18. år.
Revision finder sted èn gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Ved indmeldelse efter 1. august fastsættes kontingentet til det halve af årskontingentet.

§ 10

HÆFTELSE

Lauget hæfter kun for sine forpligtigelser med den af lauget til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Fremsættelse af forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde mindst 1 måned før generalforsamlingen afholdes. Og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne som bilag til dagsordenen. Datoen for hvornår vedtægtsændringen skal træde i kraft, skal fremgå af forslaget.

§ 12

EKSKLUSION

Ved manglende betaling, ud over 1 måned, af kontingent, samt andre fordringer lauget måtte have på et laugsmedlem, kan medlemmet ekskluderes af bådlauget. Eksklusion pga. kontingentrestance kan ikke indbringes for generalforsamlingen, da eksklusionen normalt ophæves ved indbetaling af restance.
Medlemmet kan endvidere ekskluderes såfremt han/hun handler illoyalt overfor lauget eller groft tilsidesætter medlemspligterne. Handlingens grovhed vurderes af bestyrelsen, der ligeledes tager stilling til eventuel eksklusion.
Et ekskluderet medlem har ret til, at kunne udtale sig, ligesom en eksklusion skal forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling, indkaldt iht. disse vedtægter. Det ekskluderede medlem har ret til, at deltage og udtale sig, i nævnte generalforsamling, eventuelt sammen med en af ham/hende valgt bisidder.

§ 13

OPLØSNING AF LAUGET

Ophævelse/opløsning af lauget kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal ikke på den ekstraordinære generalforsamling, er den ikke beslutningsdygtig.

Der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede der til stede.
Ved en ophævelse af lauget, tilfalder laugets midler almennyttige formål i lokalkommunen, efter generalforsamlingens beslutning.
Dette vedtægtsforslag er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 07. 03. 2020.  Til ikrafttrædelse ved den ordinære generalforsamling 2020.