GENERALFORS. 2007


Dagsorden for generalforsamlingen lørdag d. 3. marts 2007.

1. Valg af dirigent

Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Dirigenten fremlægger forretningsordenen.

Dirigenten indsamler punkter der ønskes diskuteret under punktet Eventuelt.

Dirigenten fremkommer evt. med yderligere trusler og giver derefter ordet til oldermanden for aflæggelse af beretning.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Se bilag 1. til dagsordenen.

4. Udarbejdelse af handlingsplan for det efterfølgende år på grundlag af forslag fra laugsmedlemmerne. Der træffes beslutning om hvilke aktiviteter den kommende bestyrelse skal arbejde videre med. Der udarbejdes rammebudget for de vedtagne aktiviteter.


5. Indkomne forslag.

a. Bestyrelsen foreslår ændring af § 3 som så vil lyde som følger:

MØDEPARAGRAF

Der afholdes laugsmøder i de enkelte afdelinger 2 gange om året, i foråret og i efteråret. Mødet i foråret afholdes 1. lørdag i marts. I forbindelse med laugsmødet i foråret, afholder afdelingerne ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

b. Bestyrelsen foreslår ændring af § 9 som så vil lyde:

REGNSKABSÅR.

Laugets regnskabsår går fra 1. Januar til 31. december. På hvert års ordinærere generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen. Lauget har to former for kontingent, individuelt samt familiekontingent. Familiekontingent omfattergifte og samlevere samt disses evt. børn under 18 år. Ved indmeldelse efter 1. august fastsættes kontingentet til det halve af årskontingentet.
Revision finder sted èn gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker dette.

c. Videre foreslår bestyrelsen ændring af § 5 som så vil lyde som følger:

LEDELSE

Laugets bestyrelse består af de valgte afdelingsbestyrelser og ledes af den udpegede formand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for laugets drift. Oldermand og kasserer er bemyndiget til adgang til laugets sparekassekonto, herunder at foretage transaktioner. Endvidere kan det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for medlemsliste og kontingentindbetaling, bemyndiges til adgang til, at rekvirere kontoudskrifter samt FI-kort, herunder mulighed for, at logge ind på kontoen via netbank, dog uden mulighed for, at foretage transaktioner udover udprint af kontoudskrifter.
Lauget forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Oldermanden eller næstformanden.

d. Klog af skade foreslår bestyrelsen ændring af § 6 som så vil lyde som følger:

PARAGRAF FOR SUPPLEANTER

Der vælges 2 suppleanter hvert år. I tilfælde af kampvalg, ved valg til bestyrelsesposter vælges suppleanterne blandt de tabende parter. Bestyrelsen kan herudover supplere sig med konsulenter i det omfang den finder det nødvendigt at få supplerende bistand til løsning af de af lauget pålagte opgaver.


e. Vor Strynøafdeling ønsker Strynø havns situation og fremtid diskuteret. Strynøfolkene fremlægger under dette punkt, situationen pr. dags dato. Evt. kan generalforsamlingen vedtage videre fremdrift i sagen, eller lade den nye bestyrelse afgøre dette.


f. Vi er af et par nye medlemmer blevet opfordret til, at få noget op og stå vedr.

Uformel kapsejlads. Se Bilag 2. til dagsordenen.

Vi giver hermed ordet til disse medlemmer.


6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2007 hvad angår individuelt kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingent for familemedlemsskab sættes til 175 kr., gældende fra år 2008. (Dette naturligvis såfremt generalforsamlingen vedtager, at vi skal have et familiekontingent.)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Fra Rudkøbing er følgende på valg:

Oldermand Jean Hansen – Modtager genvalg.

Best.medlem Jørgen Sommer – Modtager desværre ikke genvalg pga. flytning.

Bestyrelsen foreslår Arne Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jørgen.

Fra Strynø er følgende på valg:

Kasserer Finn Teisen – Er rejst til Kina, uden at meddele om han modtager genvalg. Næstformand har prøvet, at kontakte ham via mail, men uden respons.

Best.medlem Poul Henrik Harritz – Modtager genvalg.

Vedr. suppleanter:

Pr. dagsdato har vi Jan S. Pedersen.

8. Valg af to revisorer

Nuværende revisorer:

Gert Lauritzen – Modtager genvalg.

Arne Nielsen – Modtager genvalg såfremt valg til bestyrelse eller evt. suppleant, slår fejl.

9. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan vedtages noget, under dette punkt.

a. Sammenlægning af bådlaugene på Langeland.

Formanden for Bagenkop bådlaug, har luftet tanken om sammenlægning af bådelaugene på Langeland.

10. Afslutning.

Pbv.
Gunnar Holm.

Næstformand.

Til Top