GENERALFORS. 2017


Referat fra generalforsamling i Rudkøbing-Strynø Bådlaug, Borgerhuset Rudkøbing

Lørdag d. 4. marts 2017, kl. 11.00

 

Med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Per Meinert, som sikrede sig at indvarsling til mødet var lovligt.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.

Oldermand Claus orienterede om året som gik. Nævnte bl.a. lidt om vores        arrangementer igennem året, der har generelt været god deltagelse til dem. MW 2016 var en succes, der er jo altid lidt der kan gøres bedre, bliver rettet i 2017.

Beretning godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Samt fremlæggelse af budget for kommende år.

Regnskab godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

Vedtaget at priserne fastholdes på kr. 140,- for enkeltmedlemmer og kr. 225,- for                   familier.

 

5. Indkomne forslag.

                         Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring:

§3 Mødeparagraf: Der indføjes under dagsorden punkt 5 Indkomne forslag, som ikke er der i forvejen :

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 hverdage før afholdelse  af
ordinær generalforsamling.

Vedtaget.                     

Jean kom med forslag om valg af 2 personer til varetagelse af arrangementer.

Vedtaget:    Valgt er Peer Krogsmose og Birgit Johansen

 

6.  Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er:

Lene Hansen (som modtager genvalg)    Genvalgt

Finn Petersen (som modtager genvalg)  Genvalgt

Suppleanter:

Ove Schuldt (som modtager genvalg)  Genvalgt

Ulrich Bastholm (som modtager genvalg) Genvalgt

 

7. Valg af revisor.

Birgit Johansen (som modtager genvalg). Bliver valgt for 2 år. Genvalgt

 

8. Eventuelt

Bornholmertur blev drøftet. Det blev besluttet at bestyrelsen tager det op, med fastsættelse af dato for indkaldelse af orienteringsmøde.

Bestyrelses konstituering:

Claus Larsen        Oldermand

Jean Hansen         Næstformand

Lene Hansen        Kasserer

Finn Petersen       Sekretær

Jan Hansen           Menigt b.medlem

Deltagere ved generalforsamlingen :  13 personer  incl. Bestyrelse og suppleanter.

Underskrift  dirigent   ______________________________________________