GENERALFORS. 2009


Agenda ved laugets generalforsamling 7. marts 2009.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen aflægger beretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Udarbejdelse af handlingsplan for det efterfølgende år på grundlag af forslag fra laugsmedlemmerne. Der træffes beslutning om hvilke aktiviteter den kommende bestyrelse skal arbejde videre med. Der udarbejdes rammebudget for de vedtagne aktiviteter.

Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen forslår uændret).

Indkomne forslag.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne, er fremhævet med gul, i de fremlagte vedtægter. Bestyrelsen ønsker, at slette følgende tekst,i § 5 da dette ifølge sparekassen ikke kan lade sig gøre: “herunder mulighed for, at logge ind på kontoen via netbank, dog uden mulighed for, at foretage transaktioner udover udprint af kontoudskrifter.”

Desuden ønsker bestyrelsen § 3 teksten: Udarbejdelse af handlingsplan for det efterfølgende år på grundlag af forslag fra laugsmedlemmerne. Der træffes beslutning om hvilke aktiviteter den kommende bestyrelse skal arbejde videre med. Der udarbejdes rammebudget for de vedtagne aktiviteter. Ændret til: Generalforsamlingen fremlægger forslag til bestyrelsen til handlingsplan for det kommende år. På grundlag af forslag fra generalforsamlingen, udarbejder bestyrelsen handlingsplan og rammebudget, på førstkommende bestyrelsesmøde. Grunden til, at bestyrelsen ønsker sidstnævnte tekst ændret er, at hvis vi skal udarbejde handlingsplan og rammebudget, på generalforsamlingen, så kan vi risikere, at generalforsamlingen kommer til, at vare en hel dag.

Bestyrelsen ønsker endvidere,at tilføje nyt pkt. 6, til §3 MØDEPARAGRAF. Det nye punkt vil have benævnelsen”INDKOMNE FORSLAG”. Punkter fra “Gammel pkt. 6” og videre, rykker blot nedad.

Bestyrelsen ønsker afstemning på generalforsamlingen om klubhuset skal gøres røgfri.

Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er Jean Hansen, Arne Nielsen..

Til Strynø skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Strynø har for tiden ingen bestyrelsesmedlemmer. Herudover skal der iflg. vedtægterne, vælges 1 suppleant fra Strynø.

Valg af to revisorer

På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.

Bestyrelsen opfordrer til genvalg.

Eventuelt.

Poul Henrik Harritz orienterer om projekt Strynø Havn.

Input fra medlemmer, til aktiviteter. (Ture, fester, sammenkomster osv.)

Beretning ved laugets generalforsamling 7. marts 2009.

Et år er gået og bådlauget afholder nu sin 6. generalforsamling.

Medlemstallet lå ved årsskiftet på 150 personer. Dette viser, at lauget har sin berettigelse.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, foruden møder ifbm. Bådmarked, laugstur og møder i styregruppen for Strynø havn projekt.

Referater af bestyrelsesmøder kan rekvireres.

Der har været afholdt fællesmøder med kommunen to gange og begge gange har vi fået en sludder for en sladder af kommunen. De er kun interesseret i, vore indbetalinger for bådpladsleje og har derudover ikke forstået, at det er umoralsk, at bruge denne indtægt andre steder end på havnen. Vi har det indtryk, at kommunen heller ikke i denne sag ønsker, at delagtiggøre borgere og brugere af havnen.

Laugsturen gik til Drejø, hvor vi havde et par hyggelige døgn, med besøg på “Gamle Elmegård”, spadseretur og grill og aktiviteter ved havnen. Turen var en stor succes og vi planlægger en ny tur til tidlig på sommeren. Denne gang til Marstal.

Igen i det forløbne år, deltog vi i “Flydende bådmarked”. Denne gang lykkedes det os, at få det til, at løbe rundt uden, at bestyrelsen var tvunget til, at opkøbe restlageret.

Angående klubhus, så har vi som sædvanligt holdt åbent for gæstesejlere. Der har været en del besøg, henad sommeren. Klubhuset er lille, derfor har vi afsendt brev til kommunen om, at overtage hele bygningen. Vi er af den opfattelse, at hvis vi overtager hele bygningen, så vil den blive bedre udnyttet, end den gør nu hvor restaurant “Neptun” råder over halvdelen til lagerum. Bådlauget har aktiviteter hele året, mens restauranten er et sommerfænomen.

Det har desværre ikke været muligt, at få de tre bestyrelsesmedlemmer og suppleant for Strynø, som vedtægterne kræver; men vi vil gerne takke Poul Henrik Harrits for hans engagement i styringen af projectet omkring Strynø Havn. Imidlertid er det nu bydende nødvendigt, at vi får Strynødelen på plads. Vi øjner vigtige beslutninger hvad Strynø angår.

Strynø Havn projectet er snart tilendebragt og indvielse skal finde sted i maj måned. Det fortæller Poul Henrik nok lidt mere om; men vi ser frem til lidt festlighed i den anledning.

Bestyrelsen har savnet lidt ideer og forslag fra medlemmerne, så her skal vi opfordre jer til, at komme ud af busken.

Bestyrelsen ønsker alle en god generalforsamling.

Referat fra laugets generalforsamling 7. marts 2009.

Punkt Emne
1 Valg af dirigent.

Gert Lauritzen blev valgt. Takker for valg. Generalforsamling lovligt indkaldt.

2 Bestyrelsens beretning, v. Jean Hansen.

Jean aflagde beretning. Se vedlæg 1 til dette referat.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

3 Regnskab.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og blev enstemmigt godkendt. Se vedlæg 2 til dette referat.

Arne havde som sædvanligt, lavet et meget sirligt regnskab.

4 Udarbejdelse af handlingsplan.

Som tidligere år, pålagde generalforsamlingen bestyrelsen, at arbejde videre med dette punkt; men følgende faste punkter blev pålagt bestyrelsen: Flydende bådmarked. Sommertur. Efterårstur. Indvielse af Strynø havn. Se i øvrigt bestyrelsens ændringsforsalg af vedtægter, til dette dagsordenpunk, på vedlæg 3.

5 Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Bestyrelsen påpegede, at hvis vi får hele bygningen hvor vi har klubhus og vi bliver pålagt husleje, kan kontingentstigning blive aktuel næste år.

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

6 Indkomne forslag.

Der er kun indkommet forslag fra bestyrelsen, som alle blev vedtaget. Se vedlæg 3.

Røgfrit klubhus. Enstemmigt vedtaget, untaget en person som undlod at stemme. Det blev understreget, at rygeloven ikke gælder i klubhuset; men at rygeforbudet er en vedtagelse på generalforsamlingen.

7 Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er Arne Nielsen og Jean Hansen. Arne Nielsen ønskede ikke genvalg; men tilbød, at stadig stå for laugets regnskab.

Jean Hansen ønskede genvalg. Lene Hansen og Jan Stenhuus stillede til valg. Jan Stenhuus trak sig til fordel for Lene Hansen. Jan blev suppleant, sammen med Jack Holm.

Derudover skulle der findes 3 bestyrelsesmedlemmer for Strynø samt en suppleant for disse. Finn Ansholm, Birgit Melsen samt Keld Tønder Hansen, meldte sig til disse hverv. Vi fik ikke suppleant for Strynø på plads; men Strynøfolkene vil arbejde for dette. Generalforsamlingen er yderst tilfredse med, at Strynøfolkene er kommet på banen, da vi ikke har kunnet skaffe folk til Strynø, de sidste to år.

Bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen:

Langeland.

Jean Hansen, Gunnar Holm, Ulrik Bastholm, Claus Larsen og Lene Hansen.

1. Suppleant Jack Holm. 2. Suppleant Jan StenHuus.

Revisorer: Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.

Strynø.

Keld Tønder, Birgit Melsen og Keld T. Hansen. Suppleant ingen

8 Valg af revisorer.

Gert og Lisbeth genvalgt.

Bestyrelsen skal se på valgprocedure omkring valg af revisorer, da vi må have tilrettet vedtægterne sådaan, at der kun er èn revisor på valg hvert år.

9 Eventuelt.

Poul H. Harritz var desværre forhindret i, at deltage i generalforsamlingen. Orienteringen om Strynø Havn varetogedes af Finn Ansholm og Gunnar Holm, i fællesskab. Finn og Gunnar sidder i styregryppen for restaurering af Strynø Havn, sammen med Langeland Kommune

Best. møder evt. afholdes hver anden gang på Strynø. Dette vil bestyrelsen diskutereog få tilrettelagt.

Til Top