GENERALFORS. 2014


Referat ved laugets generalforsamling 1. marts 2014.

1. Valg af dirigent.
Keld Petersen blev valgt. Generalforsamling er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Oldermand Claus Larsen fremlage beretning.
Beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab godkendt.

4. Generalforsamlingen fremlægger forslag til bestyrelsen til handlingsplan for det kommende år. På grundlag af forslag fra generalforsamlingen, udarbejder bestyrelsen handlingsplan og rammebudget på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ingen.

5. Fastsættelse af kontingent. Der er foreslået uændring af kontingent.
Vedtaget. Kontingent uændret. 125 kr. medlem og 200 kr. famille.

6. Deltagelse i ny fælles havneforening? Skal bådelauget deltage i denne forening?
Denne forening skal være talerør til kommunen/havn. Beslutningen kan ikke vedtages på nuværende grundlag.
Bestyrelsen beslutter om vi skal deltage eller om det skal vedtaget på generalforsamling næster år.

7. Aktiviteter:
Fælles isætning 28/3.
Stander hejsning 5/4. kl. 11.00.
2 Grill fester. Øl vand og vin købes i klubhus.
Fælles tur til Dagelykke.
Flydende bådmarked det bliver d. 6-7/9.
Nat sejlads fra Skarø. Finn Petersen er tovholder
Fælles tur til bådmesse i Hamburg d. 25/10 afgang 5.00 fra Rudkøbing havn ca. pris 350 for bus til Hamburg entre er ikke med i prisen. Dette forslag er en god ide.
Stander styning 15/11.

8. Indkomne forslag.
Ingen.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen i Rudkøbing er: Claus Larsen, Kenneth Nielsen, Ulrik Bastholm. Ulrik: Modtager ikke genvalg.
Claus og Kenneth blev genvalgt.
Laila Petersen blev valgt.
På valg til bestyrelsen på Strynø er: Lene Bruun og Lorens Hansen.
Genvalg til dem begge.
På valg til suppleanter er: Bent Fakkemose og Ulrik Bastholm. Begge blev valgt.
10. Valg af to revisorer.
På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.
Genvalg til begge.
11 Eventuelt.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på vedtægtsændring

Input fra medlemmer, til aktiviteter. (Ture, fester, sammenkomster osv.)

Til Top