GENERALFORS. 2013


Referat ved laugets generalforsamling 9. februar. 2013

1. Valg af dirigent.
Gert Lauritsen blev valgt. Gert konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Fremlagt af Oldermand Jean Hansen. Beretning godkendt.
Ingen kommentar.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Godkendt. Internet/hjemmeside og brugtbådsmarked blev diskuteret. Det skal undersøges om der er muligt af får sponsorer til at lægge deres navn på hjemmesiden.

4. Generalforsamlingen fremlægger forslag til bestyrelsen til handlingsplan for det kommende år. På grundlag af forslag fra generalforsamlingen, udarbejder bestyrelsen handlingsplan og rammebudget på førstkommende bestyrelsesmøde.
Grillfest. Aktiviteter på hjemme siden.

5. Fastsættelse af kontingent. Der er foreslået uændring af kontingent.
Vedtaget.

6. Aktiviteter:
Flydende bådmarked dato kendes endnu ikke, men vi regner med 3.weekend i september.
Det bliver i uge 35. Møde med havnen

7. Indkomne forslag.
Ingen.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen i Rudkøbing er: Lene Hansen og Jean Hansen. (Jean ønsker ikke genvalg)
Lene Hansen genvalg. Finn Petersen valgt
På valg til bestyrelsen på Strynø er: Ingen
På valg til suppleanter er: Finn Petersen og Erik Hansen. Erik modtager ikke genvalg.
Laila Petersen valg. Jens Rasmussen valg.
Børge Schiang og Benny Buchberg.

9. Valg af to revisorer
På valg er Gert Lauritzen og Lisbeth Olsen.
Genvalg.

10. Eventuelt..
Input fra medlemmer, til aktiviteter. (Ture, fester, sammenkomster osv.)
Tur udvalg Jens Rasmussen.
Samarbejde mellem alle foreninger.
Lene laver Facebook gruppe.


Til Top