GENERALFORS. 2016


Referat fra generalforsamling i Rudkøbing-Strynø Bådelaug, Borgerhuset Rudkøbing

Lørdag d. 5. marts 2016, kl. 11.00

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

Ove Schuldt, som sikrede sig at indvarsling til mødet var lovligt.

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.

Oldermand Claus orienterede om året som gik. Om standerhejsning i april, med efterfølgende tur til Strynø, for de både som var kommet i vandet. Om aktiviteterne i 2015 hvor mange var med til den gode tur på Ærø. Desværre ville ingen med på natsejlads, som måtte udgå. Om Maritim Weekend, der var dårlig p.g.a. manglende samarbejde mellem klubberne og havnen og især vejrguderne. Om udvendig maling af klubhuset, hvor der virkelig blev knoklet af bestyrelsen. Der blev sagt stor tak til webmaster Finn for den nye hjemmeside og til de afgående bestyrelsesmedlemmer Bent og Laila. Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Samt fremlæggelse af budget for kommende år.

Godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

Vedtaget at priserne fastholdes på kr. 140,- for enkeltmedlemmer og kr. 225,- for familier

 

5. Indkomne forslag.

Ingen forslag

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er : Oldermand Claus Larsen som modtager genvalg – genvalgt
Bestyrelsesmedlem / sekretær Laila Petersen som ikke modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem / Bent Fakkemohs Hansen som ikke modtager genvalg

Suppleant Jean Hansen som modtager genvalg
Suppleant Ulrich Bastholm som modtager genvalg – genvalgt

Som erstatning for afgået Laila Petersen, er Jan Hansen blevet valgt til bestyrelsesmedlem.

Som erstatning for afgået Bent Fakkemohs Hansen, er Jean Hansen blevet valgt til bestyrelsesmedlem

Ove Schuldt blev valgt ind som 1. suppleant, i stedet for Jean Hansen

Ovenstående valg er alle for 2 år, iflg. vedtægterne § 4.

 

7. Valg af revisor.

Revisor Kennet Nielsen som modtager genvalg, ( valg er for 2 år ) – genvalgt

 

8. Eventuelt

Forslag fra Jens Rasmussen : Opsætning / køb af øl- vand-automat, som indbringer mange penge i Mejerihavnen på Thurø. Nedstemt, da Sejlklubben tidligere har haft en sådan, som blev ødelagt ved hærværk. At forsikre sådan en automat vil være meget dyrt.

Deltagere ved generalforsamlingen : 15 personer inc. Bestyrelse og suppleanter.

Underskrift dirigent ______________________________________________