GENERALFORS. 2015


Generalforsamling i Rudkøbing-Strynø Bådelaug, Borgerhuset Rudkøbing
Lørdag d. 7. marts 2015, kl. 11.00

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Ove Schuldt
Lovlig indvarsling

2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.

Laugsformanden orienterede om at vedtægterne som blev vedtaget i 2014, træder i kraft i dag.
Beretning om året der gik.
Beretning godkendt.
Orientering om at Kenneth desværre må trække sig som suppleant i best. P.g.a. arbejde.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
Der blev spurgt til indtægter fra salg af øl og vand fra klubhuset – Bastholm har ikke givet besked om noget væsentlig beløb i kassen, som han opbevarer..

 

4. Fastsættelse af kontingent.

Stor debat omkring økonomi. Enkelt medlemskab hæves fra 125 kr.til 140,00 og
Familie fra 200 kr. til 225,00
5. Indkomne forslag.

Lene Hansen – duelighedskursus
Jean oplyser at der skal være omkr. 8 personer på hold. Og at der er udgifter for lauget vedr. annoncering. Besluttet at bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet.
Ny grill til terrassen – enighed om, at det tidligere er aftalt, med kommunen at vi skulle have griller – ligesom sejlklubben han fået. Bestyrelsen retter forespørgsel til kommunen.
Nye borde/bænke-sæt. Lene foreslår 3 sæt ( vi har i forvejen 2 sæt).. Der blliver oplyst, at kommunen har lovet at skaffe dette.
Lene foreslår også 3 parasoller.
Der er ikke højt nok til store parasoller på terassen, så det må være små – evt. reklameparasoller.
Ove Schuldt – grillfest, hvor vi selv indkøber ½ gris og selv griller den.
Stor tilslutning.
Forslag om lørdag-formiddags-komsammen, hvor folk kan komme og købe en kop kaffe – kage – øl – vand – lille en. Medlemmer skriver på en liste hvem som kan være til stede.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er : Bestyrelsesmedlem / kasserer Lene Hansen som modtager genvalg
Genvalg
Bestyrelsesmedlem / webmaster Finn Petersen som modtager genvalg
Genvalg
Suppleant Bent Fakkemohs Hansen som modtager genvalg
Genvalg
Suppleant Ulrich Bastholm som modtager genvalg
Genvalg
Kenneth har bedt om at måtte udtræde af bestyrelsen, pga arbejde.
Bent F. Hansen blev valgt i stedet.
Jean blev suppleant i stedet for Bent F. Hansen

 

7. Valg af 2 revisorer.

Revisor Lisbeth Olsen – ønsker ikke genvalg
Birgit Johansen blev valgt for 2 år
Revisor Gert Lauritzen – ønsker ikke genvalg
Kenneth Nielsen blev valgt for 1 år

 

 

8. Eventuelt

Sponsorbrev skal gøres færdig på bestyrelsesmøde.
Snak og debat om impulsive ture, arrangementer m.m Andre vil hellere have arrangementer planlagt.
Deltagere på generalforsamlingen: 11 incl. Bestyrelse og suppleanter.


Til Top